دراندازه ،مدل و رنگهاثي گوناگون مورد استفاده درسيسموني نوزادي